Õppemaksu maksmine, koolitusest loobumine ja õppemaksu tagastamine, koolituse katkestamine, koolituse kohta tagasiside kogumine ja isikuandmete kogumine ja kasutamine

1 Õppemaksu maksmine

 • Koolituste hinnad on välja toodud hinnakirjas (ADR-koolituste hinnakiri)
 • Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt käesoleva kooli poolt korraldatavate kursuste läbimist jms.
 • Roolikool OÜ saadab osalejale arve e-mailiga. Juhul kui osalejal e-mailiaadress puudub, esitame arve eraldi kokkulepitaval viisil (nt. posti teel või esimesel koolituspäeval paberkandjal).
 • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel hiljemalt 1. koolituspäeval. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
 • Maksetähtaja ületamisel 30 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
 • Koolituse eest on võimalus osaleja ja Roolikool OÜ vahelise kokkuleppe korral tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

2 Koolitusest loobumine ja õppemaksu tagastamine

 • Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada kooli e-kirja teel (regi@roolikool.ee) või helistades telefonil 56 900 030 või 682 5779.
 • Koolitusest loobumisest teatamisel kuni 1 päev enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.
 • Koolitusest loobumise teatamisel alles esimesel koolituspäeval või koolitusele mitteilmumise korral tasutud õppetasu ei tagastata ja koolituse eest esitatud arve kuulub tasumisele.
 • Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

3 Koolituse katkestamine

 • Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise talle sobiva grupiga.

4 Koolituse kohta tagasiside kogumine

 • Kool palub täita pärast igat koolitust osalejatel tagasisidelehed ja muuhulgas annab võimaluse teha parandusettepanekuid. Tagasisidelehe täitmine pole kohustuslik. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonsel kujul.

5 Isikuandmete kogumine ja kasutamine

 • Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.
 • ADR-koolitusele järgneva ADR-eksamile registreerimise võimaldamiseks on Roolikoolil kohustus saata koolitusele osaleja nimi ja isikukood Maanteeametile.
 • Juhul kui osaleja registreerimisel soovib, et Eesti Töötukassa koolituse eest tasuks, on Roolikoolil kohustus saata osaleja nimi ja isikukood Eesti Töötukassale.